Sign In

제목 없음

  제목 없음

 

 

파조 (派祖)

 

전릉부원군 류의(柳儀)

 

 

상위 계보

 

시조    류    습(柳   濕)

 

2세     류극서(柳克恕)

 

3세     류    빈(柳   濱)

 

4세     류말손(柳末孫)

 

5세     류계장(柳季)

 

6세     류    헌(柳   軒)

 

7세     류세린(柳世麟)

 

8세     류   의(柳   儀)

 

 

종중계보 보러 가기

 

List of Articles
No. Subject Author Date Views
3 종릉 모역 및 재사 주변 제초작업 admin Nov 15, 2011 11440
2 2010년도 파조 3세 영흥공 시제 봉행 admin Nov 15, 2011 11299
1 2010년도 정기총회 개최 및 유사 선임 admin Nov 15, 2011 11110