Sign In

제목 없음

  제목 없음

 

 

파조 (派祖)

 

전릉부원군 류의(柳儀)

 

 

상위 계보

 

시조    류    습(柳   濕)

 

2세     류극서(柳克恕)

 

3세     류    빈(柳   濱)

 

4세     류말손(柳末孫)

 

5세     류계장(柳季)

 

6세     류    헌(柳   軒)

 

7세     류세린(柳世麟)

 

8세     류   의(柳   儀)

 

 

종중계보 보러 가기

 

낙봉공파종중은 2010년 11월 17일(수) 정기총회를 개최하고 다음과 같이 임원을 개선하였다.

 

회   장   柳基龍

부회장  柳基鐘

부회장  柳基弘

부회장  柳俊熙

총    무  柳元熙

Views :
15964
Registered Date :
2011.11.15
16:39:44 (*.181.92.100)
Trackback :
http://www.ryu-jeonreung.kr/xe/154/bd7/trackback
Article URL :
http://www.ryu-jeonreung.kr/xe/154
List of Articles
No. Subject Author Date Views
7 특별강연회 '낙봉공종중의 미래 발전방향과 실천과제" 개최 file admin May 18, 2013 16193
6 2012 낙봉공 시제 봉행 admin Jan 04, 2013 16196
5 2012 정기총회 및 임원 개선 admin Jan 04, 2013 16615
4 충청수사 류헌 선생 추모비 제막식 admin May 05, 2012 16055
3 2011년도 파조 6세 낙봉공 시제 봉행 admin Nov 15, 2011 16521
2 낙봉공파종중 2011 정기총회 개최 admin Nov 15, 2011 15639
» 낙봉공파종중(파조 6세, 諱 軒) 2010 정기총회 개최 및 임원 개선 admin Nov 15, 2011 15964