Sign In

제목 없음

  제목 없음

 

 

파조 (派祖)

 

전릉부원군 류의(柳儀)

 

 

상위 계보

 

시조    류    습(柳   濕)

 

2세     류극서(柳克恕)

 

3세     류    빈(柳   濱)

 

4세     류말손(柳末孫)

 

5세     류계장(柳季)

 

6세     류    헌(柳   軒)

 

7세     류세린(柳世麟)

 

8세     류   의(柳   儀)

 

 

종중계보 보러 가기

 

List of Articles
No. Subject Author Date Views
8 대종중 홈페이지 개통 admin Nov 27, 2013 11747
7 전주류씨 대종중 홈페이지와 인터넷족보 5월 중 개통 예정 admin May 18, 2013 14524
6 새전북신문에 게재된 "전주 시사재 이야기" admin Feb 06, 2012 14498
5 2011 시조고 시제 봉행 admin Nov 17, 2011 14502
4 2010 학술대회 개최 admin Nov 17, 2011 13973
3 2010 시조 시제 봉행 admin Nov 15, 2011 14257
2 2010 대종중 이사회 개최 admin Nov 15, 2011 14150
1 시조 묘소 이장 및 시향 일정 admin Nov 15, 2011 14569