Sign In

제목 없음

  제목 없음

 

 

파조 (派祖)

 

전릉부원군 류의(柳儀)

 

 

상위 계보

 

시조    류    습(柳   濕)

 

2세     류극서(柳克恕)

 

3세     류    빈(柳   濱)

 

4세     류말손(柳末孫)

 

5세     류계장(柳季)

 

6세     류    헌(柳   軒)

 

7세     류세린(柳世麟)

 

8세     류   의(柳   儀)

 

 

종중계보 보러 가기

 

전주류씨 자료실

 

전주류씨 자료실

(보고 싶은 자료의 제목을 마우스로 클릭하세요)

번호

제         목

1

  전주류씨 상계의 연원

2

  버들 류씨의 종파

3

  시조가 다른 전주류씨 3파

4

  전주 시사재 이야기(새전북신문 기사)