Sign In

제목 없음

  제목 없음

 

 

파조 (派祖)

 

전릉부원군 류의(柳儀)

 

 

상위 계보

 

시조    류    습(柳   濕)

 

2세     류극서(柳克恕)

 

3세     류    빈(柳   濱)

 

4세     류말손(柳末孫)

 

5세     류계장(柳季)

 

6세     류    헌(柳   軒)

 

7세     류세린(柳世麟)

 

8세     류   의(柳   儀)

 

 

종중계보 보러 가기

 

Sign Up

 • User ID *

 • Password *

  Password should be 6~20 characters long.

 • Retype Password *

 • User Name *

 • Nick Name *

 • Email *

 • Question for a temporary password. *

 • Homepage

 • Blog

 • Birthday

 • Profile Image

  Max Width : 50px, Max Height : 24px

 • Image Name

  Max Width : 90px, Max Height : 20px

 • 소속 지파 종중 이름 *

 • Join Mailing

 • Allow Messages